Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych (Polskiej Sekcji IBBY)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Terenem działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych, zwanego dalej Stowarzyszeniem, jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa.

§ 2. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną, działającą na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 3. Stowarzyszenie jest polską sekcją narodową Międzynarodowej Rady do Spraw Książki dla Młodych (International Board on Books for Young People – w skrócie IBBY).

§ 4. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

 

Rozdział II
Cele działania Stowarzyszenia

§ 6. Celami działania Stowarzyszenia są:

 • integracja różnych środowisk związanych z książką dla młodego czytelnika;
 • wspieranie rozwoju książki dla dzieci i młodzieży, popieranie i promocja książki wartościowej pod względem literackim, plastycznym i edytorskim;
 • przyczynianie się do rozwoju literatury dla młodych, jak i wiedzy o tej literaturze, o jej współczesności i historii;
 • promocja w kraju i na świecie wartościowej artystycznie książki dla młodych.

 

Rozdział III
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

§ 7. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. organizowanie imprez o charakterze informacyjnym i naukowym;
 2. kontakt ze stowarzyszeniami i związkami twórczymi, ośrodkami naukowymi związanymi z książką dla młodych;
 3. prowadzenie akcji związanych z upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród pośredników: nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców i wychowawców (prelekcje, wykłady, spotkania twórców z czytelnikami itp.);
 4. gromadzenie danych dotyczących dawnej i współczesnej książki dla dziecka;
 5. pozyskiwanie informacji dotyczących obcej literatury dla młodych i prowadzonych prac badawczych oraz przekazywanie informacji o polskiej książce i polskich pracach badawczych za granicę;
 6. zgłaszanie twórców do nagród polskich i międzynarodowych (w tym nagród IBBY) oraz przyswajanie polskiemu czytelnikowi nagrodzonych dzieł;
 7. nagradzanie najbardziej wartościowych książek polskich nagrodami ustanowionymi przez Stowarzyszenie i zapewnienie popularyzacji nagrodzonych utworów i autorów;
 8. udział delegatów Stowarzyszenia w zgromadzeniach, spotkaniach i konferencjach IBBY oraz w innych imprezach zagranicznych związanych z książką dla dziecka;
 9. inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mogących rozwijać zainteresowanie literaturą dla dzieci i młodzieży wśród pedagogów, bibliotekarzy, pracowników nauki, krytyków literackich.
 10. podejmowanie przedsięwzięć badawczych związanych z refleksją naukową i krytyczną dotyczącą książki dla młodych,
 11. gromadzenie i wymiana informacji na temat dawnej i współczesnej książki dla młodego czytelnika,
 12. zacieśnianie i podejmowanie nowych kontaktów międzynarodowych poprzez wymianę informacji i udział w międzynarodowych działaniach na rzecz książki,
 13. utrzymywanie kontaktów z innymi sekcjami narodowymi IBBY w celu wymiany informacji o dokonaniach twórczych oraz kierunkach rozwoju literatury i pracach badawczych,
 14. promowanie literatury polskiej za granicą, jak i pozyskiwanie dla polskiego czytelnika wartościowych książek obcych,
 15. podejmowanie akcji międzynarodowych związanych z książką dla młodego czytelnika i uczestniczenie w tego typu akcjach organizowanych przez narodowe sekcje IBBY.

 

Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, związana z książką dla dzieci i młodzieży, jej powstawaniem, funkcjonowaniem, obiegiem, oceną, badaniem naukowym, popularyzacją.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie deklaracji pisemnej kandydata.

§ 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. regularnego uiszczania składek członkowskich.

§ 11. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji oraz formułowania opinii o pracach Stowarzyszenia i jego zamierzeniach,
 3. działania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 4. udziału w pracach programowych i wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia przy podejmowaniu prac programowych, naukowych, samokształceniowych, akcji promocyjnych i czytelniczych.

§ 11a. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
 2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia po uprzednim pisemnym upomnieniu;
 3. skreślenie z listy członków może nastąpić wskutek:
  • niepłacenia składek przez dwa lata,
  • wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego za naruszenie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, czyli za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
 4. od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków wniesione w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty powiadomienia członka o skreśleniu.
 5. osoba wykluczona lub skreślona może być przyjęta do Stowarzyszenia na warunkach nowo wstępującego, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty wykluczenia lub skreślenia.

§. 12.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, stowarzyszenia, fundacje itp.) przyjęta przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub inną.
 2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. Przysługuje mu głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Członków. Ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych w § 12 pkt 1 i 2.

§ 13. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków w tajnym głosowaniu na wniosek Zarządu Głównego. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w rozwijaniu literatury dla młodych, wiedzy o niej, propagowaniu postaw czytelniczych. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, mają obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.

 

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 14.

 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 3. Na zwolnione miejsca członków władz pochodzących z wyborów władze Stowarzyszenia maja prawo kooptacji nowych członków, jednak w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Głównym z funkcjami w Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków mogą rozpoczynać się w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, ale z wyjątkiem uchwał wymienionych w § 28.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 15. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Główny Walne Zgromadzenie Członków , które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym członkowie wspierający.

§ 16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie programu i wytycznych do działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. wybór prezesa, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej – w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej w tym przedmiocie uchwały,
 5. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia, które w formie pisemnego wniosku zostaną zgłoszone Zarządowi Głównemu nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia bądź zostaną zgłoszone w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia, jeśli zostaną zgłoszone pisemnie nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 17. Miejsce, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd Główny, wysyłając do osób uprawnionych – co najmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia – zawiadomienia wraz z porządkiem obrad.

§ 18.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ogółu członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny nie później niż w dwa miesiące od daty wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd Główny

§ 19. W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes i 4-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.

§ 20. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 5. uchwalanie planów pracy i okresowych budżetów oraz zatwierdzanie okresowych sprawozdań finansowych na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. powoływanie sekcji tematycznych, komisji problemowych i komitetów naukowych działających przy Zarządzie Głównym oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
 7. przyjmowanie członków w poczet Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych krajowych lub zagranicznych organizacji o podobnym charakterze,
 9. uchwalanie projektu regulaminu wyborczego,
 10. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 11. gospodarowanie finansami Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów członkowskich,
 13. rozpatrywanie spraw o naruszenie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21.

 1. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Zebranie Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa. W zebraniach Zarządu Głównego mogą brać udział – z głosem doradczym – członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego.

 

Główna Komisja Rewizyjna

§ 22. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów). Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 23.

 1. Główna Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków (Delegatów) ze swojej działalności, a także stawia wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
 4. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwały przy obecności co najmniej 2 jej członków.

 

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 24.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości, fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, dotacje, darowizny i środki pochodzące z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 25.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. Zobowiązania finansowe poniżej 2000 PLN może podejmować jednoosobowo prezes Zarządu.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26.

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o likwidacji i przeznaczeniu majątku.

 

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485