Polska Sekcja IBBY ogłasza Konkurs Książka Roku PS IBBY 2016.

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Nagrody w Konkursie zostaną sfinansowane m.in. dzięki sponsorowi – LOTOS POLIGRAFIA Sp. z o.o. w Warszawie.

Korespondencja w sprawach Konkursu:

 • konkurs@ibby.pl;
 • nadsyłanie zgłoszeń i egzemplarzy książek na adres: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40, 02-621 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Książka Roku IBBY 2016 tekst, „Konkurs Książka Roku IBBY 2016 ilustracje lub „Konkurs Książka Roku IBBY 2016 promocja czytelnictwa.

NPRC_malinowymkidn_01_cmyk

Pobierz:

REGULAMIN KONKURSU KSIĄŻKA ROKU POLSKIEJ SEKCJI IBBY EDYCJA 2016 R.

 1. Organizator

Organizatorem konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2016, zwanego dalej w niniejszym Regulaminie Konkursem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000164995, zwane dalej w niniejszym Regulaminie Organizatorem.

Konkurs stanowi kontynuację konkursów organizowanych przez Organizatora corocznie od 1988 roku.

Jego celem jest promocja wartościowej literacko i graficznie książki dla dzieci i młodzieży oraz uhonorowanie osoby lub instytucji za zasługi na polu upowszechniania czytelnictwa.

Konkurs jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego środkami z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w ramach programu Promocja Literatury i Czytelnictwa, priorytet Promocja Czytelnictwa.

Nagrody pieniężne w Konkursie przyznawane są dzięki sponsorowi – LOTOS POLIGRAFIA Sp. z o.o. w Warszawie.

 1. Zasady

W Konkursie nagradzani są żyjący rodzimi twórcy i propagatorzy czytelnictwa.

Organizator przyznaje nagrody główne w trzech kategoriach:

1) Nagroda literacka – dla pisarza/pisarki/autorów tekstów opublikowanych po raz pierwszy w okresie listopad 2015 – październik 2016 r. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:

– za książkę dla dzieci;

– za książkę dla młodzieży.

2) Nagroda graficzna – dla twórcy/twórczyni/twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora / ilustratorki / autorów ilustracji opublikowanych po raz pierwszy w okresie listopad 2015 – październik 2016 r, przy czym tekst towarzyszący ilustracjom może być zarówno wznowieniem jak i przekładem z języka obcego. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:

– za książkę obrazkową;

– za ilustracje i koncepcję graficzną.

3) Nagroda za promocję czytelnictwa – dla osoby fizycznej lub instytucji, która w okresie od listopada 2015 do października 2016 r. działała wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Nagrody główne w pierwszych dwóch kategoriach (literacka i graficzna) oraz nagroda za promocję czytelnictwa są nagrodami pieniężnymi.

Oprócz wyżej wskazanych nagród głównych Organizator może przyznać honorowe wyróżnienia.

O przyznaniu nagród głównych i wyróżnień w kategorii literackiej i graficznej decyduje niezależne jury powołane przez Organizatora, które kierowało się będzie w szczególności:

 • W przypadku nagrody literackiej: oryginalnością schematu fabularnego, bogactwem            i różnorodnością wykorzystanych środków literackich, oryginalnością i spójnością wykreowanej rzeczywistości, walorami estetycznymi tekstu, istotnością przesłania kierowanego do odbiorcy.
 • W przypadku nagrody graficznej: walorami narracji plastycznej, złożonym potencjałem interpretacyjnym, artystycznym poziomem ilustracji, spójnością projektu       w warstwie design i typografii, nowatorstwem propozycji.

Nagrodę za promocję czytelnictwa przyznaje Zarząd Główny Organizatora.

 1. Zgłoszenia

Do konkursu w kategorii nagroda literacka/nagroda graficzna można zgłaszać książki polskich wydawców wydane w okresie listopad 2015 – październik 2016 r.

Wyłączone od uczestnictwa w Konkursie są podręczniki i materiały edukacyjne.

Zgłoszenia do poszczególnych kategorii może dokonać:

– autor (pisarz/pisarka, ilustrator/ilustratorka) książki, której zgłoszenie dotyczy lub

– wydawca książki, której zgłoszenie dotyczy.

Zaś w kategorii promocja czytelnictwa – wszyscy zainteresowani.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie z wykorzystaniem formularza, który należy pobrać ze strony www.ibby.pl, a następnie wydrukować, wypełnić i podpisać.

Zgłoszeniom w którejkolwiek z dwóch pierwszych kategorii (nagroda literacka/nagroda graficzna) winno towarzyszyć załączenie 4 (czterech) egzemplarzy zgłaszanej książki. W przypadku, gdy jeden tytuł zgłaszany jest w obu kategoriach, zgłaszający powinien przysłać dwa wypełnione formularze  (po jednym dla każdej kategorii) oraz w sumie 8 egzemplarzy książki (po 4 dla każdej kategorii).

Zgłoszenie książki w Konkursie jest równoznaczne z zapewnieniem zgłaszającego, że Organizator z chwilą nagrodzenia autora/ilustratora książki lub jego wyróżnienia uzyskuje prawo do nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego rozpowszechniania okładki książki  oraz ilustracji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy w materiałach promujących Konkurs i informujących o jego wynikach w postaci drukowanej oraz w Internecie, w szczególności  na stronie www.ibby.pl, a planszach wystawy pokonkursowej, a także podczas targów i wystaw.

Zgłoszenie książki w Konkursie jest jednoznaczne z zapewnieniem Organizatora, że autorzy książki i jego wydawca wyrazili zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów zgłoszenia ani nie odsyła książek nadesłanych na Konkurs.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do dnia 31 października 2016 r. pod adresem:

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40, 02-621 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Książka Roku IBBY 2016 tekst, „Konkurs Książka Roku IBBY 2016 ilustracje lub „Konkurs Książka Roku IBBY 2016 promocja czytelnictwa.

 1. Postanowienia końcowe

Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych książek uzyskują prawo do nieodpłatnego używania znaku graficznego (logotypu) Konkursu na egzemplarzach nagrodzonych książek oraz w swoich materiałach informacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie przyjmowane zasady. Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY) dnia  16 maja 2016 roku.

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485